- xin cho hỏi bí quyết nào giúp ông trở thành tỷ phú?

+ ĐƯA RA NHỮNG QUYẾT ĐỊNH ĐÚNG

- vậy làm sao để có những quyết định đúng thưa ông?
+ KINH NGHIỆM

- vậy làm thế nào để có kinh nghiệm?

+ ĐƯA RA NHỮNG QUYẾT ĐỊNH SAI.

- cảm ơn ông!

Không có kinh nghiệm của những thành công. Chỉ có kinh nghiệm của những thất bại, và không có kinh nghiệm nào miễn phí cả! Trả giá hoặc học hỏi những sai lầm của người khác. Đằng nào bạn cũng phải trả giá. Thầy tôi thường nói vấn đề không phải là cái giá của cuốn sách mà là cái giá bạn phải trả khi không đọc sách.

Luôn có con đường tốc độ hơn LÀM - SAI - TRẢ GIÁ - LÀM LẠI, đó là học hỏi từ những sai lầm của người khác. Tôi đã liên tục phạm sai lầm và sẽ còn sai rất nhiều sau này nữa. Có thể nói thành công là một chuỗi của những CÁI SAI VÀ SỬA SAI.

Phạm Hữu Hùng FB
X.Men