Thông báo kết luận của UBND Tỉnh Khánh Hòa v/ giải quyết vướng mắc hồ sơ thủ tục đất đai  trên địa bàn huyện Vạn Ninh

Thông báo kết luận của UBND Tỉnh Khánh Hòa v/ giải quyết vướng mắc hồ sơ thủ tục đất đai trên địa bàn huyện Vạn Ninh