Tóm tên trộm tại Times City - Ảnh 1

Ảnh: Nguyễn Minh Đức/Otofun Hanoi

Phan Minh Hiếu