Tin tức, bài viết mới nhất về: 30 DỰ ÁN BỊ ĐỀ NGHỊ TRUY THU TIỀN SDĐ

HoREA cho biết, Kiểm toán Nhà nước đã đề nghị phải truy thu tiền sử dụng đất, thuế và các xử lý tài chính khác đối với 30 dự án bất động sản.